Regulamin Serwisu Internetowego Sklep.KalendarzBiodynamiczny.pl

 • 1. Postanowienia Ogólne
 1. Nadrzędnym celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom nabywania Towarów i Usług, reklamowanych w jego obszarze.
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 4. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może udostępniać go w Koncie Użytkownika lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Użytkowników. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 6. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:
 7. a) Urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
 8. b) Poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript,
 9. c) Aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej,
 10. d) Aktywną i poprawnie skonfigurowaną usługą geolokalizacji,
 11. e) Dostępem do Konta Użytkownika.
 12. f) Dla celu korzystania z poszczególnych Towarów lub Usług, konieczne może być posiadanie dodatkowego oprogramowania, na przykład do odczytu plików w oznaczonym formacie.
 13. g) Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.
 • 2. Rejestracja Konta Użytkownika
 1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony, w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji Konta Użytkownika.
 2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Użytkownika jest udostępnienie panelu Konta Użytkownika, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Użytkownika i zamówieniami, w tym pobieranie plików cyfrowych stanowiących Towary lub elementy składowe Usług.
 3. Aby utworzyć Konto Użytkownika, należy dokonać dobrowolnej, bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych lub informacji.
 5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych, przy użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.
 8. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
 9. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika, może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.
 • 3. Podstawowe Funkcjonalności Serwisu
 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom następujące podstawowe funkcjonalności Serwisu:
 2. a) Udostępnienie wyszukiwarki Towarów,
 3. b) Polecenie Towaru,
 4. c) Udostępnienie oferty reklamowej Towaru w mediach Społecznościowych.
 5. Aby wyszukać Towary w Serwisie, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Serwisu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Serwisu przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Użytkownika. Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.
 6. Aby polecić Towar osobom trzecim, należy skorzystać z funkcjonalności polecenia Towaru. Przedmiot funkcjonalności stanowi udostępnienie formularza polecenia Towaru, w celu wysłania wiadomości o Towarze do osoby trzeciej, wskazanej przez Użytkownika. Korzystając z tej funkcjonalności Użytkownik oświadcza, iż posiada zgodę adresata polecenia na jego wysłanie.
 7. Aby skorzystać z funkcjonalności udostępnienia oferty reklamowej Towaru w mediach społecznościowych, należy użyć przycisków przypisanych do tych mediów, opublikowanych w obszarze oferty reklamowej Towaru. W celu skorzystania z tej funkcjonalności, wymagane jest posiadanie konta użytkownika w wybranych mediach społecznościowych.
 • 4. Warunki Składania Zamówień
 1. Zamówienia na Towary i Usługi można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów lub Usług, w obszarze Koszyka Użytkownik przechodzi do realizacji zamówienia.
 2. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest zalogowany posiadacz Konta  Użytkownika, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Użytkownik zalogowany.
 1. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Użytkownika, może wybrać sposób składania zamówienia:

a) Przy użyciu Konta Użytkownika, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Użytkownik dokonuje rejestracji Konta Użytkownika i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

b) Z pominięciem użycia Konta Użytkownika. Wówczas Użytkownik przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

c) Przy użyciu posiadanego Konta Użytkownika. Wówczas Użytkownik przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

4. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Użytkownik wprowadza lub wybiera:

a) Informacje rozliczeniowe,

b) Informacje o dostawie, zawierające sposób i adres Dostarczenia,

c) Metodę płatności – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest AUTOPAY S.A.

5. Dodatkowo, w przypadku zamówienia części Usług, Użytkownik wprowadza dodatkowe informacje, niezbędne w celu ich realizacji.

6. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Użytkownika poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.

7. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług ujętych w zamówieniu.

8. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy, a także dane wprowadzone przez Użytkownika w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.

10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia umowy, złożonej przez Użytkownika.

 • 5. Warunki Świadczenia Sprzedaży
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę Sprzedaży Towarów na odległość, za pośrednictwem Serwisu.
 2. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje:

a) W przypadku zamówienia Towarów niebędących plikami cyfrowymi – zobowiązanie Usługodawcy do przeniesienia na Użytkownika własności Towarów i wydania ich, oraz zobowiązanie Użytkownika do odebrania Towarów i zapłaty Usługodawcy ceny Towarów.

b) W przypadku zamówienia Towarów będących plikami cyfrowymi – zobowiązanie Usługodawcy do udostępnienia plików w sposób umożliwiający pobranie na odległość, w celu ich wykorzystania zgodnie z warunkami określonymi w następnym punkcie oraz zobowiązanie Użytkownika do zapłaty Usługodawcy ceny Towarów.

c). Przedmiot uprawnień Użytkownika w zakresie Towarów będących plikami cyfrowymi, stanowi udzielenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika odpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w celu umożliwienia korzystania z tych Towarów, z zachowaniem niniejszych warunków.

 1. Towar będący plikiem cyfrowym stanowi utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
 2. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Towaru, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tego Towaru i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
 3. Prawo do używania Towaru, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia umożliwiającego jego odtwarzanie oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem tego urządzenia, w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić, ani odsprzedawać Towarów będących plikami cyfrowymi, ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian tych Towarów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze Towarów.
 5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Towaru niebędącego plikiem cyfrowym. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności tego utworu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Towarów podlegających promocji.
 7. Zawierając umowę Sprzedaży, Usługodawca zobowiązuje się do Dostarczenia Użytkownikowi Towarów bez wad.
 8. Zawarcie umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Użytkownika przez Usługodawcę.
 9. Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie Towaru.
 10. Czas realizacji wydania Towarów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Użytkownika.
 11. Wydanie Towarów odbywa się:

a) W odniesieniu do Towarów będących plikami cyfrowymi, poprzez udostępnienie Użytkownikowi pliku cyfrowego do pobrania w Koncie Użytkownika, w sposób umożliwiający jego pobranie lub otwarcie,

b) W odniesieniu do Towarów będących rzeczami ruchomymi, poprzez Dostarczenie za pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze pod adres podany przez Użytkownika, lub poprzez Dostarczenie w Dni robocze do wybranego przez Użytkownika paczkomatu.

c) Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod Dostarczenia, Przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, są opublikowane na stronie internetowej Serwisu, a Użytkownik jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.

d) Wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika.

e) Potwierdzenie wydania Towarów niebędących plikami cyfrowymi, Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

f) Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

14. Wszelkie treści, które znajdują się w sklepie Kalendarz Biodynamiczny są własnością intelektualną firmy Dr Lange i Wydawnictwa Sirius.

 • 6. Warunki Świadczenia Usługi Subskrypcji Kursów

1.Przedmiot świadczenia Usługi subskrypcji kursu stanowi płatne udostępnienie Materiałów szkoleniowych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na warunkach licencji ustanowionej w Regulaminie, wraz z funkcjonalnościami systemowymi służącymi do ich używania, a po stronie Użytkownika zobowiązanie do zapłaty oznaczonej ceny.

2. Materiały szkoleniowe są dostępne w kursach zaprezentowanych w obszarze Serwisu.

3. Informacje prezentowane w ramach Usługi subskrypcji kursu nie stanowią oferty, treści doradczych, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4. Umowa o świadczenie Usługi subskrypcji kursu zawierana jest świadczona przez czas oznaczony w formularzu zamówienia, zgodnie z warunkami opublikowanymi w karcie Usługi.

5. Przedmiot uprawnień Użytkownika w zakresie Materiałów szkoleniowych udostępnionych w ramach Usługi subskrypcji kursu, stanowi udzielenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika ograniczonej czasowo do czasu świadczenia Usługi, odpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w celu umożliwienia korzystania z Usługi subskrypcji kursu, z zachowaniem niniejszych warunków.

6. Materiały szkoleniowe stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.

7. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Materiałów szkoleniowych, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do nich i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.

8. Prawo do korzystania z Materiałów szkoleniowych obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia umożliwiającego jego odtwarzanie oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem tego urządzenia, w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

9. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać Materiałów szkoleniowych, ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian tych utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze Materiałów szkoleniowych.

10. Licencja jest ograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Materiałów szkoleniowych. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności tego utworu.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Usług do określonego terminu lub wyczerpania limitu Usług podlegających promocji.

12. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Użytkownika przez Usługodawcę.

13. Udostępnienie kursów podlegających subskrypcji w ramach Usługi następuje w czasie podanym w opisie Usługi, jednak nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika.

14. Udostępnienie kursów podlegających subskrypcji w ramach Usługi następuje w obszarze Konta Użytkownika.

 • 7. Warunki odstąpienia od kursów
 1. Terminy spotkań online w ramach kursów prowadzonych przez Emmę Lange ustalane są na bieżąco, w ramach kursy brak jest stałych terminów spotkań i Uczestnik kursu nie może powoływać się na tę okoliczność, rezygnując z kursu, albowiem okoliczność ta znana jest mu po zapoznaniu się z regulaminem,
 2. Uczestnik ogólnodostępnego kursu może zrezygnować z uczestnictwa w nim najpóźniej na 7 dni przed pierwszymi zajęciami i wówczas w przypadku rezygnacji otrzymuje zwrot pełnej kwoty, którą uiścił,
 3. W przypadku rezygnacji z zajęć po powyższym terminie a także rezygnacji po pierwszej lekcji kursu, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty 25% zadatku, co jest równoznaczne z tym, że w przypadku rezygnacji zostanie mu zwrócone 75% zapłaty ceny kursu,
 4. W sytuacji, gdy Uczestnik nie bierze osobistego udziału w kursie otrzymuje on nagranie ze spotkania po którego zapoznaniu się może skierować do Prowadzącej 10 pytań odnośnie przedmiotu spotkania,
 5. W sytuacji, gdy Uczestnik chce zrezygnować po pierwszej lekcji kursu, winien w ciągu 2 dni od dnia lekcji skierować na adres mailowy kontakt@emma-lange.pl  swoją rezygnację, w przypadku uchybienia ww. terminowi zwrot 75% zapłaty ceny nie następuje,
 6. Odrębną kategorię kursów stanowią te przygotowywane indywidualnie na życzenie Klienta, w których pod uwagę bierze się jego cechy szczególne takie, jak data urodzenia, ……, wówczas w przypadku rezygnacji Klient nie otrzymuje zwrotu wpłaconej kwoty,
 7. Wysłanie zgłoszenia do uczestnictwa w wybranym kursie równoznaczne jest z zaakceptowaniem powyższych warunków,
 8. Pliki opisowe PDF, które są częścią kursu nie podlegają zwrotowi, ponieważ stanowi komplet materiałów kursu. Użytkownik nie może żądać za nie zwrotu pieniędzy.
 9. Pliki video, które są częścią kursu nie podlegają zwrotowi, ponieważ stanowi komplet materiałów kursu. Użytkownik nie może żądać za nie zwrotu pieniędzy.
 10. Wszelkie treści, które znajdują się w sklepie Kalendarz Biodynamiczny na nośnikach niematerialnych oraz w plikach opisowych PDF są własnością intelektualną firmy Dr Lange i Wydawnictwa Sirius.
 • 8.  Warunki odstąpienia od Analiz

1 . Każda usługa, która znajduje się pod nazwą Analiza wykonywana jako usługa dedykowana, wykonywana pod indywidualnego klienta na podstawie jego danych osobowych, nie podlega zwrotowi po uiszczeniu za nią opłaty, ani w trakcie pracy nad nią, ani po wykonaniu pracy, gdy trafia do klienta.

 • 9. Warunki odstąpienia od kart
 1. Karty podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od zakupu. Karty muszą zawierać odpowiednią ilość, która podana jest w opisie produktu, w stanie nienaruszonym, niezniszczone.
 • 10. Warunki odstąpienia od książek
 1. Książki podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od zakupu. Karty muszą zawierać odpowiednią ilość, która podana jest w opisie produktu, w stanie nienaruszonym, niezniszczone.
 • 11. Warunki Świadczenia Usług Wykonania Dzieła
 1. Przedmiotem świadczenia Usługi wykonania dzieła jest płatne wykonanie dzieła oznaczonego w karcie Usługi, na warunkach licencji ustanowionej w Regulaminie, a po stronie Użytkownika zobowiązanie do zapłaty oznaczonej ceny.
 2. Termin realizacji Usługi jest ustanowiony w obszarze karty Usługi.
 3. Przedmiot uprawnień Użytkownika w zakresie korzystania z dzieła będącego przedmiotem zamówionej Usługi, stanowi udzielenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika nieograniczonej czasowo, odpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z zachowaniem niniejszych warunków:

a) Dzieła będące efektem świadczenia Usług stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.

b) Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do wytworzonych dzieł, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do nich i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.

c) Prawo do korzystania z dzieł obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia umożliwiającego jego odtwarzanie oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem tego urządzenia, w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

d) Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać dzieł, ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian tych utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów.

e) Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości dzieła. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności tego utworu.

f) Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Usług do określonego terminu lub wyczerpania limitu Usług podlegających promocji.

g) Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Użytkownika przez Usługodawcę.

h) Udostępnienie dzieł stanowiących efekt Usługi następuje w czasie podanym w opisie Usługi, którego bieg rozpoczyna się od daty uiszczenia zapłaty przez Użytkownika lub dostarczenia informacji niezbędnych w celu realizacji Usługi, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.

i) Udostępnienie dzieł stanowiących efekt Usługi następuje w obszarze Konta Użytkownika.

4. Wszelkie treści, które znajdują się w sklepie Kalendarz Biodynamiczny są własnością intelektualną firmy Dr Lange i Wydawnictwa Sirius.

 • 12. Warunki Świadczenia Usług Konsultacji
 1. Przedmiotem świadczenia Usługi konsultacji jest realizacja na rzecz Użytkownika konsultacji w zakresie oznaczonym w karcie Usługi.
 2. Usługa konsultacji może być świadczona samoistnie i odpłatnie, albo stanowić bezpłatny element składowy Usługi wykonania dzieła.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Usług do określonego terminu lub wyczerpania limitu Usług podlegających promocji.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje w czasie podanym w opisie Usługi, którego bieg rozpoczyna się od daty uiszczenia zapłaty przez Użytkownika lub dostarczenia informacji niezbędnych w celu realizacji Usługi, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.
 5. Realizacja Usługi konsultacji następuje w sposób opisany w karcie Usługi.
 • 13. Warunki Płatności
 1. Wartość płatności jest ustalana na podstawie cennika znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili złożenia zamówienia.
 2. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT.
 3. Łączna cena zamówienia, widoczna przed potwierdzeniem zamówienia obejmuje cenę wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji.
 4. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Użytkownika.
 5. Usługodawca umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług:
  a) Przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze: 10 1240 2265 1111 0011 0619 0161, przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Przelew Bankowy na konto ,

6. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
a) w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym,
b) w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności.

c) dostępne formy płatności:

– Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

d) blik, przelew na konto

e) Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.” albo „W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.”

f) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest AUTOPAY S.A.

 1. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
 2. a) odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
 3. b) uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 4. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Użytkownika dodatkowych kosztów Dostarczenia Towarów, jeżeli Użytkownik wybrał sposób Dostarczenia Towarów inny, niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami”.
 • 14. Newsletter
 1. Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest świadczenie Usługodawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 2. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.
 3. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Użytkownika. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie.
 4. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.
 6. Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
 7. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę zapisu Użytkownika na listę Newslettera.
 8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi: funkcjonalności Serwisu lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linku dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.
 • 15. Postępowanie Reklamacyjne

1. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane:

a) listem pod adres ul. Szpitalna 4/7, 82-300 Elbląg lub wiadomością e-mail pod adres: kontakt@emma-lange.pl

2. Reklamacje można wnosić przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W treści składanej reklamacji zaleca się zamieszczenie:

a)  danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,

b) numeru rachunku bankowego, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,

c) opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych.

2. W przypadku, gdy reklamacja jest składana z tytułu rękojmi i dotyczy Towaru będącego rzeczą ruchomą, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Usługodawcy, na jego koszt. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru byłoby nadmienię utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar Usługodawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

3. Usługodawca rozpoznaje reklamacje:

a) z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia,

b) z tytułu świadczonych usług w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.

4. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.

5. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru będącego rzeczą ruchomą, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta, Usługodawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.

6. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.

7. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami.

 • 16. Pozasądowe Rozpatrywanie Reklamacji i Dochodzenie Roszczeń
 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

b) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

c) skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

d) złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

c) Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.

d) Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

 • 17. Odstąpienie od Umowy
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi:

a) w przypadku, gdy Usługodawca wykonał Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

d) W pozostałych przypadkach Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy zawartej z Usługodawcą.

e) Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a) zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie Usług,

b) w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy.

c) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby

Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę (Dr Lange – Emma Lange, ul. Szpitalna 4/7, 82-300 Elbląg, kontakt@emma-lange.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

7. Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

10. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 • 18. Przetwarzanie Danych oraz Plików Cookies
 1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę, przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.
 2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.
 • 19. Warunki Licencyjne Dotyczące Zawartości Serwisu
 1. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.
 2. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem Usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
 3. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
 5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu.
 • 20. Warunki Publikacji Treści Przez Użytkowników
 1. Publikując w Serwisie dowolne treści, Użytkownik udziela na rzecz Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony internetowej Serwisu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji, w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu.
 2. Publikując w Serwisie odnośnik do innej strony internetowej, zarówno poprzez linkowanie jak i embeddowanie, Użytkownik powinien zapoznać się z dokumentacją prawną tej strony internetowej oraz z warunkami licencyjnymi w przedmiocie korzystania z utworów opublikowanych w jej obszarze, w celu stwierdzenia, czy wyżej wymienione dokumenty uprawniają Użytkownika do publikacji odnośnika w Serwisie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 1. Publikując w Serwisie odnośnik do utworu opublikowanego na innej stronie internetowej poprzez embeddowanie, Użytkownik powinien upewnić się, iż utwór ten jest udostępniony publicznie i bez ograniczeń, a dostęp do niego nie wymaga logowania, subskrypcji lub płatności.
 2. Publikując w Serwisie treść lub odnośnik do innej strony internetowej, w obszarze których uwidoczniono wizerunki osób trzecich, których zgoda jest konieczna do publikacji, Użytkownik powinien upewnić się, iż osoby te wyraziły na to zgodę.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Serwisu lub za jego pośrednictwem, treści:
 4. a) bezprawnych,
 5. b) mogących wprowadzić w błąd innych Użytkowników,
 6. c) naruszających dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich,
 7. d) powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.
 8. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • 21. Warunki Obowiązywania i Zmian Regulaminu
 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zmiana Regulaminu lub wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w następujących wypadkach:
 3. a) zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Usługodawcę Usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie Usługi lub funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
 4. b) wprowadzenie przez Usługodawcę nowych Usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,
 5. c) zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Usługodawcę, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
 6. d) zmiana przepisów prawa: regulujących Usługi oferowane przez Usługodawcę, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie Usługi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Usługodawcę, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym ze świadczeniem Usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,
 7. e) zmiana przez Usługodawcę modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem.
 8. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 9. Usługodawca publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 10. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.
 11. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania trwającej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 12. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania obowiązującej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 • 22. Postanowienia Końcowe
 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,

b) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,

c) korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.

3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.

6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.

7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

 • 20. Definicje Użyte w Regulaminie

Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostarczenie to proces doręczenia Towarów Użytkownikowi do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem Przewoźnika.

Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Użytkownika to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, pod warunkiem rejestracji i logowania.

Koszyk to funkcjonalność Serwisu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Towarów przez Użytkownika.

Materiały szkoleniowe – utrwalone cyfrowo pliki zawierające treści dydaktyczne oraz funkcjonalności systemowe Serwisu, udostępnione przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w zakresie przedmiotowym świadczonej Usługi, na warunkach licencji ustanowionych w Regulaminie.

Przewoźnik to podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów we współpracy z Usługodawcą.

Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.

Serwis to serwis internetowy, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: sklep.kalendarzbiodynamiczny.pl

Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której przedmiot stanowi zobowiązanie Usługodawcy do przeniesienia na Użytkownika własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Użytkownika do odebrania Towarów i zapłaty Usługodawcy oznaczonej ceny.

Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Serwisu przez Usługodawcę w celu Sprzedaży.

Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Usługodawca to Valentina Rozhkova i jej pełnomocnik Emma Lange, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dr Lange, z siedzibą w Elblągu (82-300) przy ul. Szpitalna 4/7, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 5783147502 – REGON 388857783,
będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 502562629 oraz przy użyciu adresu e-mail: kontakt@emma-lange.pl

Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.

ZAŁĄCZNIK – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Dr Lange  Emma Lange, ul. Szpitalna 4/7, 82-300 Elbląg /  kontakt@emma-lange.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów):

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK – FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

Adresat: Dr Lange  Emma Lange, ul. Szpitalna 4/7, 82-300 Elbląg /  kontakt@emma-lange.pl

Imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika:

Adres Użytkownika:

Nr telefonu Użytkownika:

Adres e-mail Użytkownika:

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

adres pocztowy:

adres e-mail:

Reklamacja dotyczy:

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

Opis problemu:

Żądanie reklamacji:

Podpis składającego:_

Polityka Prywatności i Plików cookies serwisu Sklep.KalendarzBiodynamiczny.pl

Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”) i plików cookies w obszarze serwisu internetowego Sklep.Kalendarzbiodynamiczny.pl, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: Sklep.Kalendarzbiodynamiczny.pl, zwanej dalej „Serwisem”.

SPIS TREŚCI

 • 1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH
 • 2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE
 • 3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI
 • 4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA NEWSLETTERA
 • 5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ O PROFILOWANIU
 • 6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
 • 7. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH
 • 8. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
 • 9. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
 • 10. PLIKI COOKIES – WPROWADZENIE
 • 11. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH
 • 12. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH
 • 13. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI
 • 14. PAMIĘĆ PODRĘCZNA
 • 15. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA
 • 16. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
 • 1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest Valentina Rozhkova, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dr Lange, z siedzibą w Elblągu (82-300) przy ul. Szpitalna 4/7, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, po numerem NIP 5783147502, REGON – 388857783.

Z Administratorem można się skontaktować pod numerem telefonu: 502562629 oraz przy użyciu adresu e-mail:
kontakt@emma-lange.pl

 • 2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Gdy informujemy o: 6 pkt 1 lit.

a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody, 6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie, 6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, 6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.

 • 3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI
  1. Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji zawartej z Tobą umowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem, możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia działań na Twoje żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.
 1. W przypadku realizacji umowy o świadczenie usług płatnych, możemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO.
 2. W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 1. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 2. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sytuacji przetwarzania danych w celu określonym w pkt 3, masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.
 1. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług IT, dostawca usług telekomunikacyjnych, przewoźnicy, dostawca usług księgowych i oprogramowania służącego do obsługi faktur, dostawca usług bankowych i płatności elektronicznych, dostawca usług prawnych, doradczych i windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w ramach oznaczonego celu.
 • 4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA NEWSLETTERA
  1. Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszego Newslettera.

Jeżeli skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Newsletter może zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe.

 1. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.
 2. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 3. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu zaprzestania przez nas przesyłania Newslettera.
 4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie newslettera.
 6. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingowca, dostawca usług IT, dostawca usługi poczty elektronicznej i dostawca usługi wysyłania Newslettera.
 • 5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

ORAZ O PROFILOWANIU
1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy odpowiadamy na Twoją wiadomość, przedstawiając szczegóły naszej oferty.

 1. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f RODO.
 1. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla celu realizacji.
 2. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację bezpośrednich działań marketingowych.
 4. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usług IT, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług telekomunikacyjnych, dostawca usług reklamowych.
 • 6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
  1. Od momentu gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak: publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie, typ i język przeglądarki, data i godzina zapytania, liczba wysyłanych przez serwer bajtów, adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.
 1. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Serwisu przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną czynność w obszarze Serwisu, taką jak próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby niedozwolonych działań z użyciem naszych serwerów.
 2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit .f) RODO.
 3. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie tych danych jest warunkiem korzystania z Serwisu. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie z Serwisu.
 6. Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca, dostawca usług IT i dostawca usług telekomunikacyjnych.
 • 7. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH

Przetwarzając dane osobowe, korzystamy z usług zewnętrznych. Dlatego odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty trzecie.

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o tych odbiorcach..

 • 8. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych:

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o:

– celach przetwarzania,

– kategoriach odnośnych danych,

– odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,

– w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,

– prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie,

– zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

– cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania,

– wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych,

– Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

– Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,

– Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących  przypadkach:

– gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość,

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

– nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

– jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a nami,

– jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, lub opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

 • 9. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z nich jest każdorazowo zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej chwili. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się:

– na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz

– w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do sprzeciwu

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie:

– ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Twojej osoby, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy mogli przetwarzać ich do takich celów.

 • 10. PLIKI COOKIES – WPROWADZENIE

Strona internetowa Serwisu wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Serwisu.

Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową.

Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału. Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:

– Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu oraz jego funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub zabezpieczające. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie z Serwisu będzie niemożliwe.

– Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i dostosowanie Serwisu do Twoich potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one nam na poprawę funkcjonalności i wydajności Serwisu. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu będzie ograniczone.

– Pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych w Serwisie lub poza nim do Twoich preferencji. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

– pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,

– pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

– nasze pliki cookies,

– pliki cookies podmiotów trzecich.

 • 11. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH

Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na:

– uwierzytelnianie dostępu,

– utrzymywanie sesji po zalogowaniu,

– zabezpieczanie Serwisu przed atakami hackerskimi,

– „zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianych formularzy (opcjonalnie),

– „zapamiętywanie” przez przeglądarkę pozycji dodanych do koszyka,

– dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji.

Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności Serwisu staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.

 • 12. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

– Google Ads – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads,

– Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads, a także na badanie zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu.

Zbierane przez Google Inc mają charakter anonimowy i zbiorczy. W szczególności nie zawierają cech identyfikujących (rozumianych jako dane osobowe) użytkowników Serwisu. Korzystając z wymienionych usług zbieramy takie dane jak źródła pozyskania użytkowników odwiedzjących Serwis, a także oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu, informacje na temat używanych przez nich urządzeń i przeglądarek, adres IP, domenę, dane demograficzne (wiek, płeć), zainteresowania i dane geograficzne. Aktualne zasady podmiotów trzecich w tym zakresie, można znaleźć tutaj: https://www.eregulaminy.

pl/biuletyn/polityki-prywatnosci-i-plikow-cookies/.

 • 13. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdym czasie. Należy jednak pamiętać, że brak zgody na wykorzystywanie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia w korzystaniu z Serwisu i jego funkcjonalności, a nawet uniemożliwić to korzystanie.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:

– za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,

– poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami.

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej.

Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania.

Aktualne zasady zarządzania plikami możesz znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej, a także tutaj: https://www.eregulaminy.

pl/biuletyn/polityka-cookies-obsluga/

 • 14. PAMIĘĆ PODRĘCZNA

Kiedy korzystasz ze strony internetowej Serwisu, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej zainstalowanej w Twoim urządzeniu. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony internetowej Serwisu. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania z Serwisu, poprzez wyeliminowanie sytuacji,  w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane z Serwisu, obciążając tym samym łącze internetowe Użytkownika. Pamięć podręczna może również przechowywać takie dane jak hasło do logowania.

 • 15. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

 • 16. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
 1. Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zmiana Polityki prywatności i plików cookies następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 3. Informację o zmianie Polityki prywatności i plików cookies publikujemy w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.